Tủ đồ khô EUROGOLD

Tủ kho MX0645 hộp cánh mở phay xước – Eurogold

10,890,000 8,168,000
- 25%

Tủ kho MA0645 hộp cánh mở – Eurogold

9,850,000 7,388,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040460 – Eurogold

11,750,000 8,813,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040660 – Eurogold

15,230,000 11,423,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040445 – Eurogold

10,410,000 7,810,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040645 – Eurogold

12,450,000 9,338,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở 6 tầng EP80660 – Eurogold

11,830,000 8,875,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở 6 tầng EP80645 – Eurogold

10,850,000 8,138,000
- 25%

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở EG.80660 – EUROGOLD

8,000,000 6,000,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh mở EG.80460-EUROGOLD

7,600,000 5,700,000
- 25%

Tủ kho inox hộp 4 tầng cánh mở M040460-EUROGOLD

9,200,000 6,900,000
- 25%

Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở M040260-EUROGOLD

3,910,000 2,932,000
- 25%

Tủ kho inox cánh mở 4 tầng MC040460 – EUROGOLD

10,500,000 7,875,000
- 25%

Tủ kho inox cánh mở 6 tầng MC040660 – EUROGOLD

12,100,000 9,075,000
- 25%

Tủ kho inox cánh mở 4 tầng MC040445 – EUROGOLD

8,500,000 6,375,000
- 25%

Tủ kho inox cánh mở 6 tầng MC040645 – EUROGOLD

10,500,000 7,875,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh rút EG.90440S-EUROGOLD

7,600,000 5,700,000
- 25%

Tủ kho nan 6 tầng cánh rút EG.90640S-EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh mở EG.80445-EUROGOLD

7,000,000 5,250,000
- 25%