Tủ đồ khô

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040460 – Eurogold

11,750,000 8,813,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040660 – Eurogold

15,230,000 11,423,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040445 – Eurogold

10,410,000 7,810,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040645 – Eurogold

12,450,000 9,338,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở 6 tầng EP80660 – Eurogold

11,830,000 8,875,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở 6 tầng EP80645 – Eurogold

10,850,000 8,138,000
- 25%

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở EG.80660 – EUROGOLD

8,000,000 6,000,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh mở EG.80460-EUROGOLD

7,600,000 5,700,000
- 25%

Tủ kho inox hộp 4 tầng cánh mở M040460-EUROGOLD

9,200,000 6,900,000
- 25%

Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở M040260-EUROGOLD

3,910,000 2,932,000
- 25%

Tủ kho 5 tầng inox nan cánh mở PTJ022F-600 – QMAN

7,700,000 5,621,000
- 27%

Tủ kho 4 tầng inox nan cánh mở PTJ022E-600 – QMAN

7,400,000 5,402,000
- 27%

Tủ kho 4 tầng inox nan cánh mở PTJ022G-PTJ022D – QMAN

6,800,000 4,964,000
- 27%

Tủ kho 4 tầng inox nan cánh mở SPTJ022G – QMAN

8,200,000 5,986,000
- 27%

Tủ kho 5 tầng inox nan cánh mở PTJ022E-PTJ022A – QMAN

7,000,000 5,110,000
- 27%

Tủ kho 5 tầng inox nan cánh mở SPTJ022E-SPTJ022A – QMAN

8,400,000 6,132,000
- 27%

Tủ kho 6 tầng cánh mở PTJ022F – QMAN

7,200,000 5,256,000
- 27%

Tủ kho 6 tầng cánh mở SPTJ022F – QMAN

8,600,000 6,278,000
- 27%

Tủ kho 6 tầng cánh mở KPTJ022F – QMAN

7,300,000 5,329,000
- 27%