Thùng gạo

Thùng gạo 3 khoang cánh mở GR09.45 – Garis

4,400,000 3,520,000
- 20%

Thùng gạo dùng cho cánh kéo hoặc mở GR08.30 – Garis

2,986,000 2,389,000
- 20%

Thùng gạo mặt kính đen GR07.30B – Garis

2,950,000 2,360,000
- 20%

Thùng gạo mặt kính trắng GR07.30W – Garis

2,950,000 2,360,000
- 20%

Thùng gạo mặt gương GR07.30M – Garis

2,850,000 2,280,000
- 20%

Thùng gạo mặt kính đen GR06.30B – Garis

2,200,000 1,760,000
- 20%

Thùng gạo mặt kính trắng GR06.30W – Garis

2,300,000 1,840,000
- 20%

Thùng gạo mặt gương GR06.30M – Garis

2,100,000 1,680,000
- 20%

Thùng gạo 10kg cánh mở hoặc kéo GR05.30 – Garis

1,990,000 1,592,000
- 20%

Thùng gạo 10kg cánh mở hoặc kéo GR04.30 – Garis

2,270,000 1,816,000
- 20%

Thùng gạo 15kg âm tủ GR03.30 – Garis

1,500,000 1,200,000
- 20%

Thùng gạo âm tủ GR02.25 – Garis

1,900,000 1,520,000
- 20%

Thùng gạo 15kg gắn cánh GR01.20 – Garis

1,950,000 1,560,000
- 20%

Thùng gạo nhiều ngăn điện tử B45-1 – QMAN

4,090,000 2,985,700
- 27%

Thùng gạo gắn cánh BT-30 -QMAN

2,730,000 1,993,000
- 27%

Thùng gạo gắn cánh BM30-1 -QMAN

2,730,000 1,993,000
- 27%

Thùng gạo cánh mở B18-2 -QMAN

2,230,000 1,627,900
- 27%

Thùng gạo cánh mở B18-4 -QMAN

2,230,000 1,627,900
- 27%

Thùng gạo gắn cánh B22-1 – QMAN

2,660,000 1,941,800
- 27%

Thùng gạo cánh mở B17-1 – QMAN

2,180,000 1,591,000
- 27%