Kệ góc liên hoàn

Kệ góc mở toàn phần EC100 – EUROGOLD

8,560,000 6,420,000
- 25%

10,550,000 7,912,000
- 25%

Giá liên hoàn inox nan EPS101 (trái) – EUROGOLD

10,550,000 7,912,000
- 25%

Giá liên hoàn inox nan EP102 (phải) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Giá liên hoàn inox nan EP101 (trái) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Giá liên hoàn hộp inox EU102 (phải) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Giá liên hoàn hộp inox EU101 (phải) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Giá liên hoàn hộp inox EU101 (trái) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Kệ góc liên hoàn 546.17.305 – HAFELE

21,780,000 18,513,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.304 – HAFELE

21,780,000 18,513,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.005 – HAFELE

25,300,000 21,505,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.004 – HAFELE

25,300,000 21,505,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn inox nan BS02.L/R – GARIS

7,959,000 6,367,000
- 20%