Giá bát CARINY

Giá bát cố định tủ trên GB30-1000 – CARINY

1,540,000 1,309,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB30-900 – CARINY

1,430,000 1,216,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB30-800 – CARINY

1,320,000 1,122,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB30-700 – CARINY

1,210,000 1,029,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB30-600 – CARINY

1,110,000 944,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB29-1000 – CARINY

2,310,000 1,964,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB29-900 – CARINY

2,145,000 1,823,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB29-800 – CARINY

1,980,000 1,683,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB29-700 – CARINY

1,815,000 1,543,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB28-1000 – CARINY

990,000 842,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB28-900 – CARINY

935,000 795,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB28-800 – CARINY

880,000 748,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB28-700 – CARINY

825,000 701,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB28-600 – CARINY

770,000 655,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB27-1000 – CARINY

2,310,000 1,964,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB27-900 – CARINY

2,145,000 1,823,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB27-800 – CARINY

1,980,000 1,683,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB27-700 – CARINY

1,815,000 1,543,000
- 15%